نیروی فنر در طراحی میکانیکال سیل

نیروی فنر در طراحی میکانیکال سیل

نیروی فنر F5

همه مکانیکال سیلها دارای یک یا چند فنر و یا نانوسی هستند ، تا در موقعی که فشار هیدرولیک سیال وجود ندارد صفحات سیل را به هم بچسبانند و از نشت استاتیک سیال جلوگیری کند . ( شکل ۲-۲) مقدار نیروی فنر باید به حدی باشد تا بر نیروی اصطکاک محوری دینامیکی سیل ثانویه ، اثرات دینامیکی هر یک از صفحات آب بند که نا میزان باشند و ۰۰۰ غلبه کند.

و هنگامی که درون محفظه آب بندی ، فشار خلال ایجاد شود بتواند بعنوان فشار معکوس عمل کند و از باز شدن صفحات سیل جلوگیری نماید .

3
نیروی فنر در طراحی میکانیکال سیل 2

با توجه به شکل (2-2)

Db : balance or sliding diameter


Dh : outer dia . of stationary secondary seal

فشار ایجاد شده روی سط آب بند در اثر نیروی فنر فرمول زیر

(2-3)

معمولا نیروی فنر بر واحد سطح مشترک صفحات آب بند (Ps ) بین 0.1 تا 0.3m pa می باشد (در بعضی طراحی ها این مقدار کمتر از 0.02mpa و یا در بعضی موارد بیش از 0.5mpa در نظر گرفته می شود ).

(2-4)

Forresist Vacaum load :

Stator is clamped

P : Pressure on outer periphery of seal


Po: Pressure on inner periphery of seal

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + 5 =